Parterne har mulighed for at aftale hvor langt et opsigelsesvarsel, der skal gælde i lejeforholdet. Derudover kan der aftales, at der skal gælde en uopsigelighedsperiode, ligesom det kan have betydning, om der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål.

I henhold til loven er der forskel på lejer og udlejer opsigelsesadgang. Det følger heraf af erhvervslejeloven, at lejeren som udgangspunkt frit kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den første i en måned. For så vidt angår lejeforhold om garager, stalde og lignende, er opsigelsesvarslet dog 1 måned.

Udlejers opsigelsesadgang er som udgangspunkt ikke fri, men derimod begrænset. Ifølge erhvervslejeloven kan udlejer opsige lejeforhold om lokaler til restauration, butik, kiosk eller tilsvarende brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesanlæg, skove, parker og lignende, hvor forretningen må antages hovedsagelig at blive søgt af det publikum, der benytter de nævnte virksomheder, skove og parker, og hvor forretningen står i direkte tilknytning til disse, samt garager, stalde og lignende.

I øvrige tilfælde har udlejer kun adgang til at opsige lejeforholdet, såfremt dette kan begrundes i følgende:

  • Udlejeren ønsker selv at benytte det lejede
  • Udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes
  • Når lejeren ikke har iagttaget god skik og orden ved det lejedes benyttelse
  • Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst for lejeforholdet

Vi oplever, at tvister opstår i forbindelse med opsigelsen af erhvervslejekontrakten – særligt fra udlejers side. Hvis der opstår uenigheder om erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven, er det vigtigt at få professionel og juridisk rådgivning, herunder en gennemgang af erhvervslejekontrakten og din retsstilling i tvisten.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

Kim Stensgård

3078 8977 | ks@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99