Ordentlighed. Et ord og et begreb, som altid har været en del af rygraden i enhver veldrevet advokatvirksomhed. Men hvad vil det sige at udvise ordentlighed?

For os handler det om, at vores klienter skal opleve tryghed, når de kommer til os med deres sag. Vi vægter en gensidig kommunikation højt gennem hele sagsforløbet, ligesom vi hver dag stræber efter at gøre os umage og behandle enhver sag med grundighed og tilpas hurtighed, således klienten får sin problemstilling løst med et tilfredsstillende resultat.

Udover at skabe tryghed, lægger vi også vægt på gennemsigtighed. Forud for enhver sag vil du blive oplyst om, hvad vores arbejde omfatter, et prisestimat på opgaven, ligesom vi for så mange ydelser som muligt har indført faste priser. Alt sammen for at gøre det let tilgængeligt og så ukompliceret som muligt at kontakte sin advokat.

Vi er samtidigt bevidste om, at ordentlighed strækker sig langt ud over murerne i vores advokatvirksomhed. Ordentlighed er også at tage hensyn til sine medmennesker, til sit nærsamfund samt at bidrage til en mere bæredygtig verden med det, man kan. Det har vi en pligt til.

Af disse grunde har vi valgt at gøre FN’s Verdensmål til en implementeret del af vores forretning. Nedenfor følger de 6 Verdensmål, som vi har valgt at lægge særligt fokus på.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

En større ligestilling mellem kønnene er afgørende for at kunne fremme FN’s målsætning for en bæredygtig udvikling.

Vores medarbejdere er vores vigtigste redskab i forbindelse med vores juridiske rådgivning og bistand.

Vi er en alsidig virksomhed, hvor der ved ansættelsen af nye medarbejder hverken bliver lagt vægt på køn, race, etnisk oprindelse, politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering eller lignende. For at kunne yde den bedste rådgivning ansætter vi alene ud fra den pågældendes personlige og faglige kvalifikationer.

Vi tager derfor også stærk afstand fra diskrimination mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Et af FN’s Verdensmål er målet om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

For at imødekomme FN’s Verdensmål 8 fokuserer vi særligt på vores medarbejders rettigheder. Vi giver vores medarbejdere værdige og sikre arbejdsforhold. De har en høj grad af fleksibilitet, når der er behov herfor, ligesom der er mulighed for selv at tilrettelægge sin egen arbejdsdag.

Dette, mener vi, er med til at give den bedste trivsel på arbejdet.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund spænder fra afviklingen af slumkvarterer i verdens største byer, samt at sikre bedre vilkår i små lokalsamfund i den mere privilegerede del af verden. Som advokatvirksomhed i Vestjylland er det naturligt for os at støtte flere lokale projekter og foreninger.

Vi har indgået et partnerskab med Naturkraft, som er et nyetableret videns- og oplevelsescenter i Ringkøbing, som fokuserer på naturen, klimaforandringer og bæredygtighed.

Som en del af partnerskabet anvender vi Naturkraft til sparring i forhold til, hvordan vi som virksomhed når hen mod en stadigt mere bæredygtig økonomi, som foruden et fokus på økonomisk overskud også stræber efter positive socialøkonomiske og miljømæssige resultater.

Vi støtter desuden også lokale sportsforeninger, handelsforeninger, ligesom vi flere gange årligt deltager i diverse erhvervsnetværk med henblik på at få nye inputs samt få og give sparring. Dét, mener vi, bidrager til styrkelse af vores lokalsamfund.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Som advokatfirma er vi ikke en stor produktionsvirksomhed, som med moderne maskiner og infrastruktur kan reducere sit co2-aftryk væsentligt. Vi kan – og skal – dog gøre, hvad vi kan. Konkret betyder det blandt andet, at

  • Vi forsøger at reducere vores papirforbrug mest muligt,
  • Såfremt du får papir tilsendt fra os, garanterer vi, at papiret er svanemærket, bærer EU-Blomsten, er FSC-certificeret, og desuden er klorinfrit,
  • Vi indkøber bæredygtigt, og ved alle nyanskaffelser sikrer vi os, at produktet har lavt energiforbrug, eller i øvrigt påvirker klimaet mindst muligt,
  • Alle medarbejdere tilbydes at være en del af en frokostordning med andre virksomheder i vores kontorfællesskab. Ordningen kræver daglig tilmelding for at undgå madspild,
  • Vi aktivt har fravalgt at tilbyde logovand for at undgå plastikflasker. I stedet tilbyder vi et glas koldt vand fra hanen eller en kop kaffe, som er Fairtrade-mærket. At kaffen er Fairtrade-mærket betyder, at du kan være sikker på, at kaffen ikke er udvundet ved hjælp af børnearbejde, ligesom det sikres, at der ved fremstillingen er taget hensyn til miljøet. En del af Fairtrade-midlerne anvendes desuden til humanitært arbejde.

Mål 13: Klimaindsats

I dag ser vi i store dele af verden konsekvenserne af mangeårig høj udledning af CO2. For at bremse klimarelaterede katastrofer, kræver det en kollektiv indsats. Denne støtter vi op om.

På trods af, at vi leverer en ydelse i form af juridisk rådgivning til vores klienter, og dermed ikke er en stor udleder af CO2, bestræber vi os på at begrænse indvirkningen på miljøet mest muligt.

Vi begrænser vores forbrug og tilstræber en mere digital og bæredygtig løsning i forbindelse med behandlingen af vores klienters sager. Dette betyder, at vi som et moderne advokatfirma begrænser brugen af papir mest muligt.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Målet om retfærdighed er uden sammenligning dét af de 17 Verdensmål, hvor vi mener, vi kan bidrage med den største forskel. Delmål 16.3 lyder, at “Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle”.

Vi har valgt at implementere målet blandt andet ved, at

  • Tilbyde en gratis og uforpligtende vurdering af din sag i form af et fysisk, telefonisk eller digitalt møde á typisk 10-15 minutters varighed,
  • Facilitere en ugentlig digital brevkasse, hvor vi besvarer henvendelser anonymt til gavn for spørgeren samt øvrige interesserede,
  • Ekstraordinært at have indgået samarbejde med Ældre Sagen, Ringkøbing-Holmsland og Ældre Sagen, Skjern-Tarm og i kraft heraf tilbyde alle medlemmer af disse to foreninger 20-30 minutter gratis rådgivning 2 gange om måneden,
  • I forbindelse med hver sag at undersøge og rådgive om klientens mulighed for fri proces og retshjælp for at sikre så lille en økonomisk risiko som muligt for klienten,
  • Afholde flere årlige foredrag om et særligt udvalgt juridisk tema.

Medarbejder

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99