Leidesdorff & Lund vinder sag om mangler ved fast ejendom

Sagen omhandlede, hvorvidt køberne af et parcelhus kunne rette krav mod vores klient, der var sælger af huset.

Køberne, der ikke havde tegnet ejerskifteforsikring, havde et par år efter overtagelsen af huset fundet, at der var nedsænkede lofter i køkkenet. Derudover var der trukket el fra loftsdåser og ned til spotsene i de sænkede lofter, hvilket ikke var en lovlig fremgangsmåde.

Tilbage i 2018 var der i forbindelse med handlen blevet anvendt huseftersynsordningen, og der var således blevet udleveret en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Køberne gjorde i sagen gældende, at vores klient var ansvarlig for manglerne i huset, da vores klient i tilstandsrapporten skulle have oplyst, at lofterne var selvbyg. Der blev ligeledes gjort gældende, at vores klient skulle have oplyst, at elinstallationerne i huset var udført som selvbyg, da disse var lavet af vores klients far, der var uddannet elektriker.

Spørgsmålet i sagen var således også, hvorvidt den elinstallationsvirksomhed, som vores klients far, der udførte el-arbejdet, var ansat i, var ansvarlig for det arbejde, der blev udført, og derfor skulle friholde vores klient for et eventuelt ansvar.

Retten bemærkede, at det af tilstandsrapporten ikke fremgik, at loftet var udført som selvbyg. Vores klient forklarede hertil, at han af den byggesagkyndige var blevet vejledt om, at loftet ikke kunne karakteriseres som selvbyg, da der ikke var tale om nybyg. Derudover havde køberne ved besigtigelsen af huset inden overtagelsen haft mulighed for at se eventuelle skævheder ved loftet. Der var således ikke som følge af disse mangler grundlag for at rette et krav mod vores klient.

Endvidere bemærkede retten, at det af elinstallationsrapporten fremgik for så vidt angår spørgsmålet, om der var dåser bag/over lampeudtag, og om de var installeret korrekt, at svaret var ”UN” for ”Undersøges nærmere”, idet det ikke havde været muligt for den byggesagkyndige at besigtige installationerne. Dog fremgik det ikke, at elinstallationsarbejdet var udført af vores klients far, idet der ikke blev spurgt til forhold af denne karakter. Dog havde vores klient, før købet blev endeligt, oplyst i en mail, at de elinstallationer, der var udført af hans far, var lovlige, ligesom vores klient havde spurgt, om køberne ønskede en installationsrappport.

Retten udtalte derfor, at køberne således allerede forinden købet havde haft adgang til oplysningen om, at vores klients far havde udført arbejdet med lampeudtagene. Da det ikke for køberne var muligt at undersøge elinstallationerne markeret med ”UN” uden at lave fysiske indgreb i ejendommen, kunne køberne i stedet have fordret bevis for installationernes lovlighed ved at få skriftlig dokumentation herfor. Dette blev ikke af køberne efterspurgt.

Efter forklaringerne i retten fandtes vores klient ikke at have handlet groft uagtsomt eller svigagtigt i forbindelse med afgivelsen af oplysningerne.

Retten fandt således, at krav vedrørende de mangler, der blev konstateret ved lofter og elinstallationer, var omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom § 2, stk. 1, hvorefter kravene skal dækkes af en ejerskifteforsikring.

På baggrund heraf blev vores klient frifundet for de af køberne rejste krav.

Da vores klient blev frifundet, blev elinstallationsfirmaet ligeledes frifundet.

Sagen blev ført af advokat Andreas Leidesdorff.

Ring til os på 97 32 09 99