Ønsker du at søge om dansk statsborgerskab?

Såfremt du ønsker at få dansk statsborgerskab, er der en række betingelser, der skal opfyldes.

Det er særligt vigtigt, at betingelserne er opfyldt på tidspunktet for indsendelsen af ansøgningen. Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til vores kontor, således vi kan hjælpe dig i din sag, da der er tale om et komplekst område, hvor reglerne ofte ændrer sig. Vi kan derfor sikre, at du får den rådgivning, som du har brug for.

Betingelser for at få dansk statsborgerskab

Betingelserne består af følgende:

Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet

Du skal erklære troskab og loyalitet overfor Danmark og det danske samfund.

Ydermere skal du love, at du vil overholde den danske lovgivning samt respektere de helt grundlæggende og fundamentale danske værdier og retsprincipper – herunder det danske demokrati.

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Du skal have en tidsubegrænset opholdstilladelse, have fast bopæl i Danmark og være registreret på en dansk adresse i CPR-registret.

I nogle tilfælde vil ansøgere være undtaget fra en eller begge af disse betingelser.

Ophold

Du skal have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark.

Der er dog undtagelser i forhold til opholdsperioden længde for særlige grupper, herunder flygtninge, ægtefæller til danske statsborgere, indrejse inden det fyldte 15. år mv.

Kriminalitet

Hvis du har begået visse typer af kriminalitet, kan man aldrig få statsborgerskab.

Er du sigtet for en lovovertrædelse, kan du ikke få dansk statsborgerskab, så længe sigtelsen opretholdes.

Såfremt du har modtaget og tjent din straf, vil du først blive dansk statsborger efter udløbet af en karenstid. Det vil sige, at du først kan få dansk statsborgerskab, når karenstiden er udløbet.

Gæld til det offentlige

Det er en betingelse, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Selvforsørgelse

Du skal kunne forsørge dig selv. Det vil sige, at du ikke må have modtaget offentlig forsørgelse inden for de seneste 2 år, herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedshjælp og integrationsydelse mv.

Du må dog gerne modtage folkepension, SU eller blive forsørget af din ægtefælle.

Danskkundskaber

Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber. Du skal have bestået Prøve i Dansk 3. Hvis du ikke har modtaget offentlig forsørgelse inden for de seneste 2 år, og ikke har modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i mere end 6 måneder inden for de seneste 9 måneder, skal du have bestået Prøve i Dansk 2.

Nogle ansøgere vil være undtaget fra kravet om dokumentationen for danskkundskaber.

Indfødsretsprøven af 2015

Du skal kunne dokumentere dit kendskab til det danske samfundsforhold, den danske kultur og historie.

Dette kan dokumenteres med prøven ”Indfødsretsprøven af 2015”.

Nogle ansøgere vil være undtaget fra kravet om dokumentationen af kendskabet.

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Du skal deltage i en ceremoni i den kommune, som du bor i.

Under ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og repræsentanterne for myndighederne i Danmark. Derudover skal du skrive under på, at du vil overholde Grundloven og respektere det danske demokrati.

Nogle ansøgere vil være undtaget fra kravet om at deltage i en ceremoni.

Ansøgningen om dansk statsborgerskab

Ansøgning om dansk statsborgerskab skal indgives digitalt til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I forbindelse med ansøgningen skal du betale et gebyr på 3.800 kr., som skal betales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet, når du indgiver ansøgningen.

Leidesdorff & Lund kan hjælpe dig med at gennemgå din ansøgning og hjælpe med at gennemgå betingelserne for at kunne få dansk statsborgerskab. Vi sikrer dig, at du under hele sagens forløb vil blive orienteret løbende.

Kontakt os.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99