Har du en kæreste eller ægtefælle, som du ønsker at bosætte dig med i Danmark, kan vi bistå dig med ansøgningen til Udlændingestyrelsen.

Ægtefællesammenføring

For at opnå ægtefællesammenføring, er der en række krav, der skal opfyldes.

En del af kravene vedrører ægtefællen i Danmark, mens en del af kravene vedrører personen, der ønsker at bosætte sig i Danmark.

Kravene er:

Jeres ægteskab skal være gyldigt, eller I skal have fast samliv

Ægteskabet skal kunne anerkendes efter dansk ret. Dette betyder blandt andet, at ægteskabet skal være indgået efter jeres eget ønske, I skal begge have været til stede under vielsen, og I begge skal have været fyldt 18 år på tidspunktet for vielsen.

Hvis I ikke er gift, skal I have et fast samliv, hvilket indebærer, at I skal have boet sammen i ca. 1,5 år.

I særlige tilfælde vil dette krav om 1,5 års fast samliv kunne fraviges.

Der må ikke være tale om et proformaægteskab

Dette krav betyder, at ægteskabet ikke må være indgået alene med henblik på at få opholdstilladelse.

Dette vil afhænge af en konkret vurdering, hvor Udlændingestyrelsen blandt andet vil vurdere på, hvor længe I har kendt hinanden, hvordan I er mødtes, aldersforskel, om I har børn sammen, om I tidligere har været gift, arbejdsmæssige forhold, uddannelsesmæssige forhold etc.

Udlændingestyrelsen vil således ikke give opholdstilladelse, såfremt Styrelsen anser det for værende tvivlsomt, at ægteskabet er indgået efter jeres eget ønske.

I skal begge være minimum 24 år

Udgangspunktet er, at dette krav skal opfyldes af begge parter. Der kan dog indgives ansøgning til Udlændingestyrelsen, når den yngste af jer er 23,5 år.

På trods af udgangspunktet kan der i konkrete tilfælde ske en fravigelse af 24-års-kravet. Dette er f.eks. muligt, hvis du som ansøgerens ægtefælle/samlever i Danmark har hjemmeboende hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med dine særbørn, er alvorligt syg eller har et handicap, arbejder indenfor et erhverv, som er omfattet af positivlisten etc.

I vil deltage aktivt i danskundervisning og integration

I skal begge erklære, at I vil deltage aktivt i danskundervisning og integration.

Ansøgeren skal have besøgt Danmark mindst én gang

Dette skal være sket enten som følge af opholdstilladelse, visum eller som visumfri – det vil sige, at du, som ansøger, skal have været her lovligt. I forbindelse hermed er der ikke krav om opholdets længde.

Ovennævnte er udgangspunktet, og der findes derfor undtagelser til besøgskravet.

Det gør sig således gældende, at Udlændingestyrelsen kan se bort fra dette besøgskrav, hvis din ægtefælle/samlever i Danmark eksempelvis fortsat risikerer forfølgelse i sit land, er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap mv.

Integrationskravet

Dette krav skal ligeledes opfyldes. Dette er typisk punktet, som er det sværeste at opfylde.

Integrationskravet består af 6 betingelser, hvoraf 4 skal være opfyldt, for at opnå ægtefællesammenføring. 3 betingelser vedrører ægtefællen i Danmark, mens 3 betingelser vedrører personen, der ønsker at bosætte sig i Danmark.

Det bør dog bemærkes, at ét af kravene ikke er valgfri. Nedenfor nævnte krav om, at herboende ægtefælle skal have bestået Dansk 3 eller tilsvarende sprogprøve er obligatorisk og skal altid opfyldes.

Betingelserne for den herboende ægtefælle er som følgende:

  • Herboende ægtefælle skal have bestået Dansk 3 eller tilsvarende sprogprøve
  • Herboende skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i mindst 5 år (ikke nødvendigvis sammenhængende)
  • Herboende ægtefælle skal have mindst 6 års uddannelse, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen i Danmark

Betingelserne for ansøgeren er som følgende:

  • Ansøger skal tale engelsk på B1-niveau eller have bestået prøve i Dansk 1
  • Ansøger skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år
  • Ansøger skal have bestået mindst 1 års uddannelse på et niveau, som svarer til en videregående uddannelse, eller som kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse

Udlændingestyrelsen kan dog fravige disse krav, hvis der foreligger særlige tilfælde. Det vil sige, såfremt din ægtefælle/samlever i Danmark fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland, er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap eller har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn.

I skal råde over en bolig med en størrelse på minimum 20 kvadratmeter pr. person.

Du skal som ansøgerens ægtefælle råde over en bolig med en størrelse på minimum 20 kvadratmeter pr. person. Boligen skal være selvstændig, hvilket betyder, at der skal være en selvstændig indgang og skal fremstå som en enhed. Rådigheden betyder, at du skal eje, leje eller fremleje en bolig.

Udlændingestyrelsen kan dog se bort fra boligkravet i særlige tilfælde.

Økonomisk sikkerhed

Ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed på kr. 106.120,80 (2021-niveau). Sikkerheden er ikke et beløb, der skal betales, men en garanti, som din bank skal stille. Garantien nedskrives, når ansøgeren består sprogprøverne.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af kravene, eller lever op til kravene, så kontakt os.

 

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99